Salgs- og leveringsbetingelser for BMC danmark A/S

1. VILKÅR

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle leverancer fra BMC, med mindre der mellem parterne foreligger en supplerende skriftlig aftale, hvori andet er bestemt.

 

 

2. BMC DANMARKS YDELSER

BMC Danmarks ydelser omfatter kun de i købekontrakt eller ordrebekræftelse specificerede. BMC Danmark forpligter sig til på de i nærværende vilkår opstillede betingelser – eventuel med tillæg af speciel affattede vilkår at levere materialer af sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning.

 

 

3. LEVERING

3.1.

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, sker levering ”ab lager” på BMC Danmarks adresse, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg, DK.

 

3.2.

Forsendelser fra BMC Danmarks adresse sker for købers regning og på købers risiko, ligesom det er købers ansvar, at leverancerne er forsikret i fornødent omfang.

 

 

4. LEVERINGSTID

4.1.

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt efter bestilling.

 

4.2.

I tilfælde hvor levering er aftalt er levering i op til 3 dage før og efter det aftalte leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering.

 

4.3.

Såfremt parterne som alternativ til et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum indenfor hvilken levering skal finde sted, anses dette tidspunkt at løbe fra indgåelse af aftalen.

 

4.4.

Finder BMC Danmark, at virksomheden ikke i h.t. punkterne 4.1. til 4.3. kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra BMC Danmarks side anses for sandsynlig, skal BMC Danmark uden ugrundet ophold give køberen meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt såvidt muligt det tidspunkt da levering påregnes at kunne finde sted.

 

4.5.

Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen omstændighed, som i h.t. punkt 10.1. udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

 

4.6.

Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage det bestilte på den aftalte dag eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give BMC Danmark skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt såvidt muligt det tidspunkt da modtagelsen påregnes at kunne finde sted. Undlader køber at modtage det bestilte på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling som om levering af det bestilte havde fundet sted. BMC Danmark skal sørge for, at det bestilte opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal BMC Danmark forsikre det bestilte for købers regning.

 

4.7.

Med mindre køberens i punkt 4.6. angivne undladelse skyldes noget i punkt 10.1. nævnt forhold, kan BMC Danmark skriftligt opfordre køberen til at modtage det bestilte indenfor en rimelig tid. Undlader køberen at gøre dette indenfor et sådant tidsrum, er BMC Danmark berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen. BMC Danmark har da ret til erstatning for den skade som køberens misligholdelse har påført virksomheden.

 

 

5. KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT

5.1.

Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af varens kontraktsmæssighed senest ved leveringen.

 

5.2.

Køber er forpligtet til straks skriftligt at reklamere til BMC Danmark over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Det samm.e gælder, hvis køber undlader at reklamere straks, dog ikke senere end 8 dage, over senere konstaterede mangler, som han ikke har eller burde have konstateret ved leveringen.

 

5.3.

Reklamationer skal foretages skriftligt og angive manglens karakter, omfanget af beskadigede varer samt tidspunktet for manglens konstatering.

 

 

6. BETALING

6.1.

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne skal betaling erlægges inden 30 dage fra fakturadato. Kontonr. 2214-3483864182.

 

6.2.

Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er BMC Danmark berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

 

6.3.

Betalinger erlægges af køber portofrit på BMC Danmarks adresse eller på et andet i Danmark anvist betalingssted.

 

 

7. ANSVAR FOR MANGLER

7.1.

BMC Danmark er forpligtiget og berettiget til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktioner, materiale eller fremstilling ved at foretage udbedringen eller omlevering efter BMC Danmarks eget valg.

 

7.2.

BMC Danmark hæfter kun for mangler som viser sig indenfor 1 år fra den dag materiellet blev leveret i h.t. punkt 4. BMC Danmarks ansvar for mangler ved leverancer af materiel som indgår i et bygge- og anlægsarbejde Danmark ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. 

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved materiellet ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod BMC Danmarks køber eller efterfølgende købere anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod BMC Danmark. Også i dette tilfælde kan BMC Danmark kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang BMC Danmarks egne leverancer er mangelfulde og endvidere kun i det omfang der følger af BMC Danmarks eget kontraktforhold med køber i henhold til nærværende kontrakts øvrige bestemm.elser.

 

7.3.

Såfremt køber har afgivet en reklamation og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel som BMC Danmark bærer ansvaret for, har BMC Danmark ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen har påført virksomheden.

 

7.4.

Køber skal bære de meromkostninger som BMC Danmark påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at det bestilte befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemm.elsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

 

7.5.

Leveret materiel tages kun retur i særlige tilfælde og da kun efter nærmere aftale. Ved eventuel returnering af ubeskadiget og kurant materiel vil der efterfølgende ske en kreditering til fakturaprisen med fradrag af 20%. Enhver returfragt er for købers regning.

 

 

8. ANSVARSFRIHED

8.1.

BMC Danmark er ikke ansvarlig for mangler som skyldes hændelige uheld opstået efter at risikoen ved levering i h.t. punkt 4 overgik på køber. BMC Danmark er ligeledes ikke ansvarlig for mangler der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen samt normal slitage og forringelse.

 

8.2.

BMC Danmark er i enhver henseende ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, herunder – men ikke udtømm.ende – driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab. BMC Danmarks forpligtelser omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af mangler eller omlevering af defekte leverancer. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået manglen, herunder transport, ventepenge, diæter logi m.m. er BMC Danmark uvedkomm.ende.

 

 

9. PRODUKTANSVAR

9.1.

Køber skal holde BMC Danmark skadesløs i den udstrækning BMC Danmark pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådan tab, som sælgeren i h.t. nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for overfor køber.

 

9.2.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod BMC Danmark eller køber om erstatningsansvar i h.t. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. BMC Danmark og køber er gensidet forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler det erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det leverede.

 

 

10. ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

10.1.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestrestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer for underleverandører som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændighederne som nævnt medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

 

10.2.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i punkt 10.1. uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

 

10.3.

Ved force majeure hos køber skal denne dække de omkostninger BMC pådrager sig for at sikre og beskytte leverancen. 

 

10.4.

Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed som nævnt i punkt 10.1.

 

 

11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1.

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt som har samm.enhæng hermed henlægges til Byretten i Aalborg, Danmark.

 

11.2.

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen skal bedømm.es efter dansk ret.